System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to metoda analizy zagrożeń i kontrolowania punktów krytycznych, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. W Polsce i Unii Europejskiej istnieją przepisy regulujące stosowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją oraz sprzedażą żywności.

W Polsce, prawo dotyczące systemu HACCP reguluje m.in.:

  1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w tym ustawie określono podstawowe wymagania dla producentów i dystrybutorów żywności w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym stosowanie systemu HACCP.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady produkujące lub przetwarzające żywność oraz dystrybuujące ją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w tym rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania dotyczące stosowania systemu HACCP, m.in. zakres analizy zagrożeń, dokumentacji oraz planu HACCP.

W Unii Europejskiej, regulacje dotyczące systemu HACCP określa m.in.:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – to rozporządzenie określa podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, w tym stosowania systemu HACCP.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących żywności – w tym rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania dotyczące analizy zagrożeń i planu HACCP dla konkretnych rodzajów żywności.
  3. Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny żywności – dyrektywa ta określa podstawowe wymagania dotyczące higieny żywności oraz wprowadza obowiązek stosowania systemu HACCP przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności.

Wniosek jest taki, że w Polsce i Unii Europejskiej istnieją przepisy regulujące stosowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją oraz sprzedażą